Regulamin

§1. Definicje

 1. Ilekroć jest mowa o:

  1. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument określający zasady korzystania z Platformy internetowej dostępnej pod adresem www.naspole.pl oraz korzystania z tejże Platformy poprzez aplikację mobilną;

  2. Operatorze – należy przez to rozumieć spółkę Project Sharing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-770) przy ul. Paderewskiego 7 (Bazar Poznański), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000567665, NIP: 7831728713, REGON: 362028423;

  3. Platformie NaSpółe.pl – należy przez to rozumieć prowadzone przez Operatora w języku polskim: internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą NaSpółe.pl oraz aplikację mobilną pozwalającą na korzystanie z serwisu – umożliwiające zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń; serwis internetowy jest dostępny pod adresem www.naspole.pl;

  4. Ogłoszeniu – należy rozumieć sporządzone i zamieszczone przez Użytkownika poprzez Platformę NaSpółe.pl ogłoszenie skierowane do nieoznaczonego kręgu Użytkowników będące zaproszeniem do skorzystania wespół z Użytkownikiem zamieszczającym Ogłoszenie z promocji (ulgi) na oferowane przez Podmiot rzeczy bądź usługi;

  5. Użytkowniku – należy rozumieć osobę fizyczną posiadająca pełną bądź ograniczoną zdolność do czynności prawnych z zastrzeżeniem potrzeby zgody przedstawiciela ustawowego co do czynności wymagających jego zgody, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

  6. Podmiocie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, prawną bądź jednostkę organizacyjną której ustawa przyznaje zdolność prawną będąca dysponentem promocji;

  7. Towarze – należy przez to rozumieć zbywalną i dopuszczoną do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej rzecz, usługę bądź inne prawo majątkowe, które może być przedmiotem Ogłoszenia na Platformie NaSpółę.pl;

  8. Transakcji – należy przez to rozumieć czynności jakie dokonują Użytkownicy po wyrażeniu chęci na skorzystanie z zaproszenia do zawarcia umowy ;

  9. Koncie – należy przez to rozumieć przydzieloną danemu Użytkownikowi, identyfikowaną za pomocą adresu e-mail, część Platformy NaSpółę.pl, za pomocą której może on dokonywać określonych działań z wykorzystaniem możliwości oferowanych przez Platformę NaSpółę.pl.

§2. Korzystanie z Platformy NaSpółę.pl

 1. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Platformy NaSpółę.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

 2. Celem Platformy jest ułatwienie komunikacji i przepływu informacji, dzięki której Użytkownik będzie miał możliwość znalezienia innego Użytkownika w celu:

  1. wspólnego zawierania transakcji z innym podmiotem,

  2. tworzenia i negocjowania warunków wspólnych transakcji,

  3. wspólnego korzystania z możliwości zawierania transakcji niedostępnych jednoosobowo.

 3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Platformy NaSpółę.pl jest rejestracja na Platformie NaSpółę.pl.

 4. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnionego na Platformie NaSpółę.pl albo poprzez wskazanie żądanych informacji podczas zamieszczania Ogłoszenia.

 5. Rejestrując się Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

 6. Zamieszczenie Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

 7. Użytkownicy mają obowiązek podania własnych, prawdziwych danych osobowych.

 8. Operator zastrzega sobie możliwość pozbawienia Użytkownika prawa do korzystania z Platformy NaSpółę.pl, jak również ograniczenia dostępu do całości bądź części zasobów NaSpółę.pl ze skutkiem natychmiastowych w przypadku naruszenia przepisów obowiązującego prawa lub postanowień Regulaminu, a w szczególności gdy Użytkownik:

  1. podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

  2. dopuścił się za pośrednictwem Platformy NaSpółę.pl naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników,

  3. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Operatora za zachowania niezgodne z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Operatora.

 9. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Platformy nie może dokonać powtórnej rejestracji.

 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku z usługami świadczonymi w ramach Platformy NaSpółę.pl Operator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 11. Użytkownik zobowiązany jest do:

  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

  2. korzystania z Platformy NaSpółę.pl w sposób niezakłócający jej funkcjonowanie,

  3. niepodejmowania działań mających na celu rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Platformy niezamówionej informacji handlowej (spam),

  4. korzystania z Platformy NaSpółę.pl w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników,

  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Platformy NaSpółę.pl jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

  6. korzystania z Platformy w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 12. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności dokonane w ramach i w związku z korzystaniem z Platformy NaSpółę.pl.

 13. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez Użytkownika z Platformy NaSpółę.pl.

 14. Kopiowanie, przedruk lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie materiałów i danych dostępnych w platformie NaSpółę.pl wymaga każdorazowo pisemnej zgody Operatora.

 15. Wszelkie rozwiązania techniczne, elementy graficzne i inne elementy strony WWW oraz Platformy NaSpółę.pl podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Operatorowi.

 16. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia umowy odstąpić bez podania przyczyny. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu Użytkownik aktywował emisję Ogłoszenia, tj. świadczenie usługi przez Operatora zostało rozpoczęte. Zasady oraz wzór formularza służący odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, znajdują się w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

§3. Zamieszczanie ogłoszeń i zawieranie transakcji

 1. Ogłoszenia prezentowane na stronach Platformy NaSpółę.pl i ich treść nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 1 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 2. W razie wątpliwości należy przyjąć, iż za każdym razem gdy w Regulaminie pojawia się wyrażenie „oferta” oznacza ono zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 3. Dodanie Ogłoszenia nie wymaga rejestracji ani logowania się, jednakże rejestracja następuje automatycznie po dodaniu Ogłoszenia na stronie www Platformy. Użytkownik otrzymuje za pośrednictwem wiadomości e-mail login i hasło do Konta.

 4. Dopuszczalne jest zamieszczenie tylko i wyłącznie jednego Ogłoszenia dotyczącego pojedynczego przedmiotu, usługi bądź prawa lub ich zestawu. Ta sama rzecz, usługa bądź prawo nie może być przedmiotem dwóch lub więcej Ogłoszeń.

 5. Użytkownik działający jako przedsiębiorca w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa jest zobowiązany do wyraźnego zaznaczenia takiego faktu podczas umieszczania Ogłoszenia na portalu NaSpółę.pl.

 6. Użytkownik zobowiązany jest do rzetelnego opisu przedmiotu.

 7. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że treści zamieszczanych Ogłoszeń nie naruszają praw osób trzecich, ani nie są niezgodne z obowiązującym prawem.

 8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści zamieszczanych Ogłoszeń, w szczególności dotyczy to używania w tytułach i opisach przedmiotu chronionych znaków towarowych, do używania których Użytkownik nie jest uprawniony.

 9. Użytkownik zobowiązany powstrzymania się przed zamieszczaniem zdjęć oferowanego przedmiotu opatrzonych znakiem graficznym (logotypem) innych serwisów internetowych, a zwłaszcza portali ogłoszeniowych.

 10. Niedopuszczalne jest zamieszczanie obrazów nieprzedstawiających przedmiotu oferty, zwłaszcza treści reklamowych, logotypów firm i serwisów internetowych.

 11. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się przed zamieszczaniem na platformie NaSpółę.pl Ogłoszeń zawierających treści sprzeczne z prawem lub treści, których wykorzystywanie bądź posiadanie przez Operatora byłoby nielegalne.

 12. Użytkownik zapewnia, że nie będzie zamieszczać na platformie NaSpółę.pl:

  1. ofert fikcyjnych (nieprawdziwych),

  2. ofert oznaczonych danymi osobowymi innej osoby,

  3. reklam, w szczególności innych serwisów internetowych lub jakichkolwiek hiperłączy odsyłających do innych stron internetowych, zwłaszcza innych serwisów aukcyjnych lub ogłoszeniowych.

 13. W przypadku chęci skorzystania z oferty zawartej w Ogłoszeniu innego Użytkownika, Użytkownik powinien nacisnąć przycisk „Wchodzę w to!” umieszczony w Ogłoszeniu. Następnie ma on możliwość:

  1. wyrażenia chęci na skorzystanie z zaproszenia do zawarcia umowy.

  2. wysłania wiadomości w celu przedyskutowania szczegółów zaproszenia do zawarcia umowy.

 14. W przypadku wyrażenia chęci rozpoczyna bieg czas, w którym Użytkownicy mają możliwość uzgodnienia szczegółów i doprowadzenia do skutku treści Ogłoszenia. Operator zastrzega, iż nie ponosi żadnej odpowiedzialności za proces zawierania i wykonywania umowy pomiędzy Użytkownikami.

 15. Po prawidłowym wykonaniu umowy Użytkownicy mają możliwość wystawienia oceny oraz komentarza dotyczących danego Użytkownika.

 16. Ogłoszenie otrzymuje status „Przeterminowane” w przypadku gdy upłynie wyznaczony przez Użytkownika termin ważności danego Ogłoszenia.

 17. Ogłoszenie uznaje się za zakończone po sfinalizowaniu transakcji, uznaniu je za Przeterminowane oraz w przypadku uznaniu, iż jest sprzeczne z Regulaminem bądź narusza przepisy prawa. W tym przypadku Użytkownicy nie mają możliwości skorzystania zaproszenia do zawarcia umowy.

§4. Ogłoszenia płatne

 1. Użytkownik w toku zamieszczania Ogłoszenia ma możliwość skorzystać z następujących płatnych usług dodatkowych (dalej: „Usługa Płatna”) oferowanych na Platformie NaSpółę.pl:

  1. dodatnie 2 dodatkowych zdjęć do Ogłoszenia – koszt 0,50 zł + VAT,

  2. wyróżnienie Ogłoszenia w danej kategorii polegające na zmianie koloru obramowania Ogłoszenia oraz umieszczenie Ogłoszenia w górnej części listy Ogłoszeń należących do danej kategorii – koszt 2 zł + VAT,

  3. wyróżnienie Ogłoszenia poprzez umieszczenie go na stronie głównej Platformy NaSpółę.pl – koszt 3 zł + VAT.

 2. Usługi wymienione w lit. a) i b) są związane z konkretnym Ogłoszeniem i pełnią swoją funkcję do momentu zakończenia Ogłoszenia.

 3. Użytkownik chcący skorzystać z Usługi Płatnej powinien zaznaczyć konkretną, wybraną Usługę Płatną podczas zamieszczania Ogłoszenia na Platformie NaSpółę.pl. Po dokonaniu wyboru Użytkownik zostanie przeniesiony do zewnętrznego serwisu płatniczego w celu uiszczenia opłaty za daną Usługę Płatną.

§5. Polityka prywatności i bezpieczeństwo

 1. Operatorem danych osobowych użytkowników Platformy NaSpółę.pl, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest spółka Project Sharing Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ignacego Paderewskiego 7, 61-770 Poznań wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000567665, NIP: 7831728713, REGON: 362028423.

 2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Operatora w celu prowadzenia Platformy NaSpółę.pl i zapewnienia jej sprawnego funkcjonowania.

 3. Użytkownik może za pośrednictwem Platformy NaSpółę.pl udostępnić swoje dane osobowe innym Użytkownikom. Udostępnienie danych jest dobrowolne i wiąże się jedynie z zamieszczaniem Ogłoszeń.

 4. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Operatora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym.

 5. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być również przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Operatora, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Operatora czynności dotyczące realizowanych na rzecz Użytkowników przez Operatora usług w ramach obsługi Platformy NaSpółę.pl.

 6. Każdy Użytkownik Platformy ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z usług i udostępniać informacje o sobie. Niezależnie od okoliczności Użytkownikowi przysługuje prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych lub rezygnacji z korzystania z NaSpółę.pl.

 7. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

 8. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

  1. czas nadejścia zapytania,

  2. czas wysłania odpowiedzi,

  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

  6. informacje o przeglądarce użytkownika,

  7. Informacje o adresie IP.

 9. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

 10. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 11. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. Użytkownik ma prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy korzystać z właściwych zakładek Platformy NaSpółę.pl, przesłanie e – mail pod adres witaj@naspole.pl lub listem poleconym na adres: Project Sharing Sp. z o.o. , ul. Ignacego Paderewskiego 7, 61-770 Poznań.

§6. Postępowanie reklamacyjne oraz uzyskanie Faktury VAT

 1. Użytkownik może w toku postępowania reklamacyjnego zgłosić zastrzeżenia co do niewykonania albo nienależytego wykonania usługi przez Operatora („Zgłoszenie Reklamacyjne”).

 2. Zastrzeżenia Użytkownik powinien zgłaszać w terminie 14 dni od dnia, w którym usługa powinna zostać wykonana, bądź od dnia wystąpienia uchybienia wykonywaniu usługi przez Operatora na adres e-mail witaj @naspole.pl.

 3. W Zgłoszeniu Reklamacyjnym Użytkownik powinien zamieścić co najmniej: imię, nazwisko, adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika, określenie którego Ogłoszenia Zgłoszenie Reklamacyjne dotyczy, a także zastrzeżenia co do danej usługi.

 4. Jeżeli dane zamieszczone w Zgłoszeniu Reklamacyjnym wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem Zgłoszenia Reklamacyjnego może zwrócić się do Użytkownika o uzupełnienie niezbędnych informacji.

 5. Operator zobowiązuje się w ciągu 14 dniu do rozpatrzenia Zgłoszenia Reklamacyjnego oraz poinformowaniu Użytkownika o rezultacie postępowania reklamacyjnego. W przypadku gdyby rozpatrzenie Zgłoszenia Reklamacyjnego nie było możliwe w podanym wyżej terminie Operator poinformuje Użytkownika o ostatecznym terminie jej rozpatrzenia.

 6. Użytkownik może na swoje żądanie otrzymać Fakturę VAT za daną Płatną Usługę. W tym celu powinien zgłosić takie żądanie drogą wiadomości elektronicznej na adres e-mail: mailto: witaj@naspole.pl

 7. Wiadomość z żądaniem wydania Faktury VAT powinna zawierać: imię, nazwisko, firmę, siedzibę firmy, numer NIP oraz określenie której Płatnej Usługi żądanie dotyczy.

 8. Operator zobowiązuje się w ciągu 14 dni od dnia złożenia żądania dostarczyć Użytkownikowi, na adres e-mail powiązany z jego Kontem, Fakturę VAT.

§7. Informacja o plikach cookies

 1. Platforma NaSpółę.pl korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone do korzystania zasobów i możliwości Platformy NaSpółę.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Platformy NaSpółę.pl pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

  2. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła,

  3. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 5. W ramach Platformy NaSpółę.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Platformy NaSpółę.pl mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Platformy NaSpółę.pl.

 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Platformy NaSpółę.pl i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Operatorem reklamodawców oraz partnerów.

 9. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Platformy NaSpółę.pl. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej platformie.

 10. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

§8. Zasady odpowiedzialności

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść i zawartość Ogłoszeń, jak również wszelkich innych materiałów oraz informacji zamieszczonych na platformie NaSpółę.pl przez Użytkowników, w szczególności za ich wiarygodność, prawdziwość, wartość dla innych Użytkowników itp.

 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za hiperłącza do zasobów ujętych w treści Ogłoszenia.

 3. Operator dołoży wszelkich starań, aby komunikacja między Użytkownikami pozwoliła na wspólne zakończenie transakcji. Jednakże nie ponosi odpowiedzialności za niesfinalizowanie transakcji jak również za ich relacje.

 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach działalności poprzez platformę NaSpółę.pl ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie. Operator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, zdolność Użytkowników do zrealizowania zawartej umowy.

 5. Operator nie sprawdza rzeczy, usług i praw oferowanych w Ogłoszeniu, zastrzega sobie jednak możliwość zmiany kategorii Ogłoszenia bądź edycji błędnie ustawionych parametrów opisujących podstawowe właściwości Ogłoszenia.

 6. Operator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania aktywnych Ogłoszeń i ich treści dla celów marketingowych i promocyjnych związanych z funkcjonowaniem Platformy NaSpółę.pl.

 7. Operator zastrzega sobie prawo do utrzymywania w bazie treści Ogłoszeń, które zostały uznane za zakończone.

§9. Postanowienia końcowe

 1. O wszelkich zmianach Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez platformę NaSpółę.pl, jednak nie później niż na 7 dni przed wejściem w życie zmian. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian w Regulaminie będą wykonywane na dotychczasowych warunkach.

 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem, zostaje poddane właściwym sądom powszechnym właściwym zgodnie z przepisami prawa polskiego.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.

§10. Załączniki

 1. Regulamin zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część: